Singular  Plural    Singular  Plural 
alloy alloys   joy joys
bay bays   key keys
boy boys   kidney kidneys
chimney chimneys   monkey monkeys
day days   play plays
decoy decoys   ray rays
delay delays   toy toys
donkey donkeys   tray trays
guy guys   trolley trolleys
jersey jerseys   valley valleys
journey journeys   way ways