Singular  Plural 
analysis analyses
axis axes
basis bases
crisis crises
diagnosis diagnoses
ellipsis ellipses
hypothesis hypotheses
oasis oases
parenthesis parentheses
thesis theses